Up

查经手册(上)

bsm1这个课程的目的是教导我们研读圣经的技巧,不是只提供一点点知识去满足一天所需,而是给我们查经的工具,教导我们如何自己研究圣经,以满足我们每一天对神的渴慕,好让我们能更深认识神。圣经里深藏着真理的奥秘,不容易发掘到,就好比一个湖,里面的鱼不容易被抓到。这个课程却能训练我们成为钓鱼高手,帮助我们发掘圣经的真理。

目录                                                                                          
第一课  心里准备 第七课  问答
第二课  重复 第八课  引言
第三课  类比 第九课  普遍到细节
第四课  对比 第十课  细节到普遍
第五课  先因后果 第十一课  递进
第六课  先果后因 第十二课  应用问题
 
 
Go to top