Up

讲道手册

hom本课程以《查经手册》上、下兩册的技巧为基础,教导学员运用所学的查经方法,以圣经为依据,预备讲章,又让学员练习讲道,同时会指导学员如何改进讲道的内容与技巧。本课程其中一个部分,会讲授如何促进教学成效;这部分让学员了解一般人的学习模式,并帮助他们善用圣经的基本原则,更深远地影响所教导的人。

目录                                                                                          
第一课  解经讲道 第七课  实际应用
第二课  结构关系 第八课  事例与总结
第三课  经文大纲 第九课  预备讲道
第四课  中心思想 第十课  传情达意
第五课  预备引言 第十一课  语言技巧
第六课  讲章大纲 第十二课  全年计划
 
 
Go to top